Bebeğin kakası

Anne, çoğu zaman, bebeğin ağla­masının karın ağrısından ileri geldiği­ni sanır: Ya gazı vardır ya da altına ka­ka yapmıştır!.. Bebeğin kıtlıktan çık­mışçasına, gözü doymak bilmez bir iş­tahla yemek yemesi, bu arada bir hayli hava yutmasına yol açtığından bağır­sak gazlarına neden olur. Böyle du­rumlarda karnının şişkinliğinden baş­ka, bebeğin sürekli olarak gaz çıkar­dığı görülür.
Bebeğinizin sindirim sistemiyle ilgi­li bir sorunu olduğunu düşünüyorsanız bir hekime başvurunuz; hekim onu muayene ederek ve elleriyle karnına bastırarak rahatsızlığının nedenini ay­dınlığa kavuşturacak ve gerekiyorsa, bağırsakların çalışmasını düzenleye­cek ilaçlar verecektir. Anneye düşen önemli görev, meme emmenin süresini kısaltmak ve bebe­ğin açgözlülüğünü frenlemeye çalış­maktır.
Şimdi de, bebeğin kakasının değişik görünümlerini birlikte inceleyelim. Bu­nun için bebeğe verilen besinin tipini (ana sütü ya da hazır süt) dikkate al­mak zorunludur. Bilindiği gibi, dölyatağı içinde ve “yenidoğan dönemi”nde bebeklerin kakaları koyu yeşil renkte­dir. Dünyaya geldikten sonraki ilk gün­lerde kaka, yavaş yavaş değişmeye başlar, Yeşilimtrak olan rengini (geçiş döneminin rengi) yitirir, gitgide daha sarılaşmaya başlar; sonunda normal kakanın rengini, sertliğini ve kokusu­nu alır. Anne sütüyle beslenen yeni doğ­muş bir bebeğin kakası. Genellikle yumuşaktır ve bezlere yapışır. Ender olarak katı olur. Yumuşak olmasının ötesinde, yarı sıvı olduğu bile oldukça sık görülür. Kokusu hafif ekşidir: Bu “özel ko­ku”, ancak anne sütüyle beslendiğin­de söz konusu olur. Rengi genellikle açık sarıdır.
İlk haftalarda çocuk günde birçok kez kaka yapabilir (5’in üstüne çıktığı bile olur). Birinci aydan sonra, kaka sa­yısı azalır ve günde birle-üç arası de­ğişir.
Hazır sütle beslenen yeni doğmuş bebeklerin kakası. Genellikle soluk sarı renktedir ve kokusu da oldukça keskindir. Kakanın kıvamı bir hamur sertliğindedir ve anne sütüyle besle­nen bir bebeğinkinden çok daha biçim­li bir görünümü vardır. Genellikle bez­lere bulaşmaz. Kaka yapma sıklığı, günde bir ya da iki kez olabilir; dörde kadar çıktığı da görülebilir. Hazır süt­le beslenen çocuk daha az kakaya çı­kar.
Kakanın görünümü, bir ölçüde be­beğe verilen sütün içindeki şeker, yağ ve protein oranına göre değişir.
Sütün içindeki maddeler değiştirildi­ğinde kakanın biçimi de değişir, daha kati ya da daha yumuşak olur.
Ayrıca, inek sütüyle beslenen bir be­beğin kakasında “topakçıklar” bulu­nur, bunlar kakanın içinde kolayca se­çilebilirler. Bu parçacıklar koyu sarımtırak renktedir ve sütün içindeki sindirilmemiş kısımlardan oluşmakta­dır.
Şu halde kakanın renginden çok, katı olup olmadığı önemlidir: Biçimli ya da yarı-biçimli oluşları da önem taşır. “İshal” denildiğinde hemen hemen sı­vı halde olan bir kaka anlaşılır. İshal­de kaka yapma sayısı da önemli derecede artmıştır. Bu durum kendini, be­denin susuz kalması, çok kısa bir sü­re içinde ağırlığın birdenbire ve tehli­keli biçimde düşmesiyle gösterir. Bir hekime başvurmak gerekir. Anne-babanın unutmaması gereken bir nokta, ishal sürerken çocuğa bot bol su vermek gerektiğidir. Halk ara­sında yaygın olan bir inanca göre is­hale sulu yiyecekler ve süt neden ol­maktadır. Bu nedenle, “ishalli bir ço­cuğa sıvı gıda vermemek gerekir” gi­bi bir yanlış düşünce içindedirler. Oy­sa bu inanç bütünüyle yanlıştır ve uy­gulandığında bebeğin susuz kalması­na yol açar. Zaten çok miktarda sıvı yi­tiren bebeğe verilen su da kısıtlanırsa, yaşamı tehlikeye girer.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.